Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Komisia pre verejný poriadok

Predseda:

Božena Gotthardtová

 

Členovia:

Samuel Gotthardt

 

Úloha komisie:

  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti svojho pôsobenia,
  • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
  • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
  • podáva podnety na ochranu majetku obce a občanov obce,
  • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach,
  • upozorňuje obec na porušovanie verejného poriadku v obci,

1. Je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce o dodržiavaní verejného poriadku v obci.

2. Zúčastňuje sa preventívnych a kontrolných akcií organizovaných políciou.

3. Svojimi podnetmi prispieva informáciám polície o stave na úseku verejného poriadku v obci.

4. Overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania a porušovania verejného poriadku na základe postúpenia sťažnosti starostom obce.

5. Vyjadruje sa k návrhom na zmenu resp. doplnenie dopravného značenia miestnych komunikácií, k umiestneniu technických zariadení na spomalenie, resp. meranie rýchlosti, navrhuje dopravné značenie novozriadených úsekov miestnych komunikácií.

6. Posudzuje plán údržby miestnych komunikácií, hodnotí stav priekop, odvodňovacích kanálov, stav a vykášanie trávy popri miestnych komunikáciách.

7. Monitoruje stav verejného osvetlenia v obci a o svojich zisteniach informuje obecný úrad.

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice