Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Komisie obce Pavlice

Základné ustanovenia

1. Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zriadenie a názov komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo svojím uznesením spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva. Uznesenie o zriadení komisie sa nevykoná v prípade, ak zvolený predseda komisie odmietne vykonávať funkciu predsedu komisie. O spôsobe výkonu uznesenia, jeho zmene resp. prijatí nového uznesenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadaní.

2. Komisia pozostáva z poslancov obecného zastupiteľstva, z odborníkov v príslušnej oblasti činnosti z radov občanov, špecialistov. Nie je podmienkou, aby člen komisie bol občanom obce Pavlice. Predsedom komisie je poslanec Obecného zastupiteľstva v Pavliciach. Na základe jeho podnetu sa zvolávajú ostatní členovia. Členstvo v komisii je dobrovoľné. Členstvo zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním zastupiteľstvom na návrh predsedu komisie alebo starostu obce, automaticky úmrtím člena.

3. Komisia má minimálne troch členov, pričom poslanci OZ môžu byť členmi viacerých komisií. Komisie pri plnení úloh navzájom medzi sebou spolupracujú.

4. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo len z radov poslancov. Vnútorná štruktúra komisie, rozdelenie ďalších funkcií je v kompetencii samotnej komisie.

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice