Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
RSS

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda:

p. Ing. Peter Uhrík

Členovia:

p. Mariana Šuranová

p. Ing. Jana Ivančíková

Úloha komisie:

1. Prijíma majetkové priznania vedúceho zamestnanca.

2. Prijíma oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/20004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

3. Dbá na dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti:

a) nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,

b) povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a

c) zodpovednosti verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice