Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Starosta obce

  Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Meno a priezvisko: Ivana Stachová

Telefón: 033/5340760 , 0902/802072
Telefón: 033/5590229    
Fax: 033/5590229    

Email:

ivana.stachova@pavlice.dcom.sk