Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Starosta obce

Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

Meno a priezvisko: Ivana Stachová

Telefón:033/5340760,
              0902/802072
Telefón:033/5590229
Fax:033/5590229
Email: ivana.stachova@pavlice.dcom.sk

RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice