Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Stavebný úsek

V zmysle platnej legislatívy je na území svojho katastra stavebným úradom obec Pavlice. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy na úseku výstavby. Riešenie agendy zabezpečuje 

  • Obecný úrad Pavlice
  • Spoločný obecný úrad Trnava

 

Obecný úrad Pavlice

V rámci svojich kompetencií Obecný úrad Pavlice zabezpečuje agendu

  • ohlásenie drobnej stavby
  • ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
  • overenie pasportu realizovanej drobnej stavby
  • ohlásenie reklamnej stavby s reklamnou plochou do 3m2

Ohlásenia/žiadosti sa podávajú na tlačive dostupnom v sekcii Tlačivá na stiahnutie spolu s predpísanými prílohami. 

 

Spoločný obecný úrad

SOcÚ zabezpečuje výkon úloh za obce, v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy:

1. na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (všeobecný stavebný úrad I.stupňa)

2. špeciálny stavebný úrad
- pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
- pre ochranu vôd

3. štátnej správy v ochrane životného prostredia
- ochrana prírody a krajiny (vydáva súhlasy na výruby drevín)
- ochrana ovzdušia (vydáva súhlasy na malé zdroje znečistenia)

4. sociálne služby

Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke Spoločného obecného úradu

Kontakty: 
Ing. Katarína Urbanová
samostatný odborný referent
urbanova@soutt.sk
+421 33 5354092
kancelária 107
stavebný a špeciálny stavebný úrad

Mgr. Iveta Mečírová
samostatný odborný referent
mecirova@soutt.sk
+421 33 5354091
kancelária 103
súhlas na výrub a súhlas na MZZO

PhDr. Mária Gavenčiaková
samostatný odborný referent
gavenciakova@soutt.sk
+421 33 5564710
kancelária 7
sociálne služby

 

 

 

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice