Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce

Dane a poplatky

Dňa 01.09.2023 nadobudla účinnosť novela zákona o miestnych daniach. K uvedenú dátumu v súlade s ustanovením § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach  platí nový vzor tlačiva k miestnym daniam. 

Tlačivo priznania k miestnym daniam sa použije pri podávaní priznania alebo čiastkového priznania k týmto daniam u tých daňovníkov, ktorým daňová povinnosť vznikla najskôr 1. septembra 2023.

 

Daň z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, u ktorého nastala v priebehu roka zmena, ktorá je rozhodujúca k vyrúbeniu dane, napr. nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, prístavbou či prestavbou, uskutočnenie drobnej stavby, zbúranie stavby,  vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, zmena výmery jednotlivých druhov pozemkov a pod. a to na tlačivách – Priznaniach, ktoré sú k dispozícii na Obecnom úrade alebo v časti Tlačivá na stiahnutie

Priznanie sa podáva aj pri zániku daňovej povinnosti (predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti).

Upozorňujeme občanov, že v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením v priebehu roka vznikne dedičovi (daňovníkovi) daňová povinnosť k dani z nehnuteľností prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Dedič (daňovník) je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie, ak už podal priznanie, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Daň za psa

Ak počas roka dôjde k vzniku (prihlásenie psa staršieho ako 6 mesiacov) alebo zániku (uhynutie psa) daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Poplatok za komunálny odpad

Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo osobám, ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť.

Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je potrebné oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto udalosti nastali.

Obec môže poskytnúť zníženie poplatku v prípade, že sa občan nezdržuje v obci viac ako 90 dní. Túto skutočnosť však musí preukázať úradným potvrdením (napr. pracovná zmluva, pracovné povolenie, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku v danej obci, prípadne čestné prehlásenie).

Poplatok za rozvoj

Na základe VZN obce Pavlice č. 2/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023, obec Pavlice vyberá miestny poplatok za rozvoj.

VZN bolo prijaté v zmysle zákona  č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v

  • právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len "stavebné povolenie")
  • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe
  • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby

ktorej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.

Predmetom poplatku budú stavby povolené na základe stavebných povolení, uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba od 1.1.2023 a neskôr.

Predmetom poplatku budú i stavby, pri ktorých deň ohlásenia stavby stavebnému úradu je 1.1.2023 a neskôr v zmysle ust. § 4 zák. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v a o zmene a doplení niektorých zákonov

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

Poplatník je povinný oznámiť obci Pavlice najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa účelu využitia podlahovej plochy, ak má stavba slúžiť na viaceré účely.

Všetky tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Tlačivá na stiahnutie

RSS Mapa webu

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice