Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Hlavný kontrolór obce

  Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo (OZ), je zamestnancom obce, jeho funcia je nezlučitelná s funkciou poslanca OZ, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ.

Meno a priezvisko:   PhDr. Zlatica Opáleková

PKČ Pavlice 2.polrok 2020

PKČ Pavlice 1. polrok 2020

PKČ Pavlice 1 polrok 2019

PKČ Pavlice 2.polrok 2019