Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Vážení občania,

pripravili sme pre Vás zhrnutie všetkých potrebných informácií ohľadom COVID-19.  Naša obec neustále zodpovedne pristupuje ku vzniknutej situácii, sledujeme ju a prijíma potrebné opatrenia na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID-19.

 

Preto Vás chceme všetkých požiadať o dôsledné dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré sú vydané na území obce Pavlice.

Pri nedodržaní karanténnych opatrení hrozí občanovi pokuta až do výšky 1659 EUR !

Nosenie rúšok, prekrytie úst a nosa, na verejnosti (v exteriéri) pri odstupe nad 5 m dobrovoľné.

V interiéri je rúško i naďalej povinné.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf

Likvidácia jednorázových rúšok z domácností

Ako sa starať o látkové rúško?

 • Pred prvým použitím rúško operte a vyžehlite
 • Dôkladne si umyte ruky a rúško si bezpečne nasaďte na tvár
 • Pri nosení sa nedotýkajte rúška ani tváre
 • Rúško používajte iba pokým nie je vlhké alebo poškodené. Odstráňte bavlnené rúško zozadu. Nedotýkajte sa prednej strany. Potom si dôkladne umyte ruky.
 • Rúško vždy operte aspoň pri teplote 60 stupňov Celzia
 • Rúško vysušte a následne dôkladne ožehlite
 • Rúško je znova pripravené na použitie

 

V rámci preventívnych opatrení zverejňujeme informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a varovania pred infekciou koronavírusom:

Čo robiť ak ste chorý COVID 19

10 odporúčaní pri COVID-19

Pomoc sebe a druhým

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Zákazy platné v obci  do odvolania a prijaté protiepidemiologické opatrenia

 • Opatrenie ÚVZ SR, číslo: OLP/4085/2020   o hromadných podujatiach   link: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

  POZOR i keď je možné robiť podujatia do 100 osôb, ale NIE podujatia súťažnej športovej povahy.

 •  od 10.3.2020 bola prerušená prevádzka Materskej školy v Pavliciach, 
 •  povinné vykonávanie pravidelnej dezinfekcie všetkých prevádzok v obci, dodržiavanie prísnych hygienických požiadaviek, prebieha pravidelná dezinfekcia verejných priestranstiev, odpadových nádob, zastávky...
 •  obmedzenie komunikácie s Obecným úradom výlučne na telefonickú či elektronickú komunikáciu, 
 • otvára sa priestor vonkajšieho športoviska za účelom tréningov bez možnosti využitia šatní a toaliet
 • - detské ihrisko: v súvislosti s postupným uvolňovaním opatrení sa detský park v našej obci otvorí v pondelok 18.05.2020. Vstup bude možný každý deň po 09:00 hod., dovtedy bude prebiehať pravidelná dezinfekcia. Je potrebné dodržiavať odstupy, dbať na nosenie rúška, treba mať pri sebe dezinfekciu na ruky.

Otvorenie prevádzok 

Pre prevádzkovateľov všetkých otvorených obchodov a služieb stále platí, že vo svojich prevádzkach sú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení.

 • vstup do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), 
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,
 • vstup max. 1 zákazník na 15m2 z rozlohy prevádzky,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď.,
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,
 • každú nedeľu až do odvolania mať zavreté vykonať dezinfekciu priestorov (predajňa potravín)
 • pri stole max. 2 ľudia, prípadne rodičia s deťmi 

 

Usmernenie k organizovaniu pohrebov

     Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 a prevencie proti šíreniu koronavírusu, obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime, čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia:
Prehľad obmedzení:
1. vstup na cintorín je možný len v ochranných rúškach,
2. ručné kondolencie na konci pohrebného obradu sa zakazujú,
3. vstupovať do domu smútku je povolené maximálne 2 osobám
súčasne,
4. pohrebného obradu sa môže zúčastniť iba najbližšia rodina v počte max.10 – 15 osôb, pričom treba dodržiavať vzájomné 2m odstupy.
5. pohrebný obrad musí prebiehať výlučne v exteriéri a
v skrátenej forme.
Ak nastane úmrtie z dôvodu koronavírusu opatrenia sú rozšírené o nasledovné obmedzenie:
- zosnulý je umiestnený v ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy, pričom konečná rakva je po celý čas uzatvorená.

Pohrebné obrady- S účinnosťou od 07. mája 2020 od 12:00 hod. do odvolania sa tento zákaz
nevzťahuje na výkon občianskych pohrebných obradov pri dodržaní nasledovných
podmienok:
- vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- pri vchode do priestorov pohrebného obradu aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
minimálne 2 metre,
- smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou
formou,
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
ohybu), nepodávať si ruky,
- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh
a predmetov,
- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za
dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
- pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s
odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Obecný úrad v Pavliciach:

v prípade potreby overenia podpisu alebo listiny, prípadne iných nevyhnutných záležitostí, je potrebné sa vopred telefonicky nahlásiť v rámci úradných hodín na obecnom úrade v Pavliciach, kedy Vám budú podané presné inštrukcie. Nahlásiť sa treba vopred na telefónnom čísle 033 5590 229.
Pondelok: od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: od 12:30 hod. do 15:30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Tieto opatrenia sú v platnosti do odvolania.

Dovoz stravy pre seniorov:

Pán Peter Sedlák informuje, že od 14.04.2020 t. j. od utorka začína dovážať obedy pre seniorov v našej obci. Pravidelní stravníci sa nemusia nahlasovať na odber stravy. Je potrebné kontaktovať pána Sedláka len v prípade, že nebudete odoberať stravu. Strava sa bude dovážať v jednorazových obaloch, preto prosíme aby si každý senior vyložil pred dom nejaký podstavec, na ktorý bude možné stravu položiť. Dovoz stravy bude v pracovné dni medzi 13:00 až 13:30 hodinou. Použité jednorazové obaly je potrebné likvidovať do separovaného odpadu.

 

Objednávka potravín pre seniorov:

Informujeme seniorov, v prípade potreby nákupu potravín prípadne drogérie a iných potrebných vecí, môžu kontaktovať obecný úrad na telefónnom čísle: 033/5590 229.

 

COOP Jednota Pavlice

vedúca predajne COOP JEDNOTA Pavlice odporúča:
aby seniori nad 65 rokov v predajni využívali vyhradený predajný čas od 9. do 11. hodiny.

Počas vyhradeného predajného času môžu do predajne vstupovať len seniori nad 65 rokov.
Vstup do predajne je len s rúškom, prípadne iným prekrytím tváre a nosa a rukavicami, prípadne použitím dezinfekcie, ktorá je umiestnená priamo pri vstupe do predajne.
Zároveň prosí všetkých o dodržanie tohto nariadenia a disciplinovanosť.

 

MAVOS s.r.o. - vodárenská spoločnosť

Spoločnosť MAVOS s.r.o. od  16. 3. 2020 do odvolania v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 ruší úradné hodiny. Zrušenie sa týka prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi zamestnancami spoločnosti a klientmi.
V prípade potreby nevyhnutnú a neodkladnú agendu si môžete vybaviť telefonicky na tel.č. 0911 655 908, resp. mailovou komunikáciou (mavo@mavos.sk), alebo prostredníctvom SMS správ.
V prípade neodkladnej poruchy alebo havarijného stavu kontaktujte 24h poruchovú službu na tel.č. 0911 284 507.

Zápis detí do Materskej školy v Pavliciach

Riaditeľka Materskej školy v Pavliciach oznamuje, že od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 a to len písomnou formou.
Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie písomne a to nasledovne:
- na webovej stránke obce si stiahne žiadosť na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, ktorú vyplní a odošle buď poštou
na adresu: Materská škola, Pavlice 147, 919 42, prípadne v zalepenej obálke osobne na Obecný úrad v Pavliciach, najneskôr do 31.05.2020.
V prípade potreby podania bližších informácií zákonný zástupca môže kontaktovať riaditeľku materskej školy prostredníctvom elektronickej pošty doručenej
do elektronickej schránky mspavlice@golemtech.sk.
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy

Pošta Voderady:

Pondelok:

●07:30 - 11:45●12:45 - 14:30

Utorok:

●07:30 - 11:30

Streda:

●07:30 - 11:45●12:45 - 17:00

Štvrtok:

●07:30 - 11:45●12:45 - 14:30

Piatok:

●07:30 - 11:45●12:45 - 14:30

Zároveň upozorňujeme, že v pracovných dňoch od 09:00 - 11:00 hod. sú stránkové hodiny výlučne len pre seniorov nad 65 rokov.

 

MUDr. Petríčková - obvodná lekárka Voderady

Pacient môže o lieky požiadať telefonicky ( tel.: 033/5590300 ), najlepšie po 10-tej hodine. Na základe telefonickej žiadosti bude pacientovi vystavený elektronický recept. Predpísané lieky sa dajú vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni po predložení kartičky poistenca.

 

Lekáreň AMBROSIA Voderady

Lieky sú v lekárni vydávané cez okienko, v čase otváracích hodín ( 08:00 - 15:00 ) . O objednávke liekov je možné sa dohodnúť aj telefonicky ( tel.: 033/5591043 )

 

Farnosť Voderady

Slávenie bohoslužieb bolo Ústredným krízovým štábom SR povolené od 06.05.2020 za nasledovných podmienok:

 • Bohoslužby sa budú môcť od 6. mája konať za prísnych hygienických opatrení a s obmedzeným počtom ľudí. Po dohode Ústredného krízového štábu s Konferenciou biskupov Slovenska budú v kostoloch vyznačené miesta, kde môžu ľudia sedieť a stáť. Ľudia by mali sedieť v každej druhej lavici minimálne dva mestre od seba. Vonku by mali byť značkou vyznačené miesta, aby boli vo všetkých smeroch dva metre od seba. Aj naďalej bude povinné nosiť rúško, ale aj dezinfekcia rúk či pravidelné vetranie. Konferencia biskupov Slovenska odporúča, v prípade ak je to možné, zaviesť v nedeľu aspoň jednu samostatnú omšu vyhradenú pre seniorov. Omše však budú otvorené všetkým vekovým kategóriám.

  Nebudú sa podávať ruky pri obrade, sväté prijímanie budú môcť dávať kňazi len do ruky, nie do úst. Odporúča sa priebežné vetranie. Počet ľudí na svätých omšiach nebude obmedzený podľa rozlohy kostola, teda nebude platiť pravidlo 25 štvorcových metrov na jednu osobu.  Zároveň bude omša kratšia,.

 

Aktuálne usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR

Opatrenie UVZ SR prevádzky 2 fáza uvolňovania 06.05.2020

Opatrenie hromadné podujatia - slávenie bohoslužieb 06.05.2020

Návrh opatrenia rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest

Odporúčania hlavného hygienika SR pri návštevách nemocnice

Opatrenie_UVZSR_vynimka_poradenske_centra_strava_rehabilitacie_12_05_2020_MSVVS

 

Dôležité kontakty:

Obecný úrad Pavlice                              033/5590229

Starostka obce                                        0902 802 072

MUDr. Petríčková:                                   033/5590300 ( amb. Voderady )

MUDr. Móro:                                              033/5599405 ( amb. Cífer )

                                                                     033/5953433 ( amb. Trnava )

                                                                     0911599405

Lekáreň Ambrosia:                                  033/5590143

Tiesňová linka záchrany:                        112

Rýchla zdravotnícka pomoc:                  155

Polícia:                                                          158 

Úrad verejného zdravotníctva SR:        02/49 284 111

                                                                       0917 222 682

Regionálny úrad VZ SR - Trnava:           0905 903 053

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať obecný úrad.

platnosť od 20.05.2020

...správa sa priebežne aktualizuje...