Obec Pavlice
Pavlice Oficiálne stránky obce
RSS

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Pavlice

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Pavlice 1

zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území Pavlice

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) v spolupráci s obcou Pavlice v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) a § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v nadväznosti na Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav č. OU-TT-PLO-2020/037679 zo dňa 09.10.2020 v k. ú. Pavlice

Z V O L Á V A

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Pavlice,

ktoré sa uskutoční dňa 07.09.2021 o 17:30 hod. v kultúrnom dome obce Pavlice.

Program ustanovujúceho zhromaždenia :

1. 17:30 – 17:45 - prezentácia

2. Úvod do pozemkových úprav

3. Oboznámenie účastníkov pozemkových úprav s procesným postupom a harmonogramom Projektu pozemkových úprav v k. ú. Pavlice

4. Úlohy združenia účastníkov pozemkových úprav

5. Návrh stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Pavlice a ich schválenie

6. Voľba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Pavlice

7. Diskusia

8. Záver

Dátum vloženia: 19. 8. 2021 9:04
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 8. 2021 9:08
Autor: Správce Webu
RSS

O obci

Obecný úrad
Pavlice č.146
919 42 Pavlice