Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Zverejnenie zámeru

predaja obecného nehnuteľného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Pavlice týmto

Obec Pavlice v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku Obce Pavlice z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmet prevodu:

novovytvorená parcela o výmere cca 27 m2, geometrickým plánom odčlenená od parcely registra C č. 1161/6 o výmere 2004 m2, druh ostatné plochy, LV 400, k.ú. Pavlice, v prospech

Peter Šmid, Pribišova 8, Bratislava, 841 05

s finančným vyrovnaním v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že  pri realizácii miestnej komunikácie v lokalite Šachor I došlo k navýšeniu terénnych nerovností medzi pozemkami žiadateľa p.č. 1161/3, 1161/4 a susediaceho pozemku obce p.č. 1161/6 a vzhľadom na skutočnosť, že obec predmetný pozemok nevyužíva a potrebný nový plot medzi predmetnými pozemkami dotvorí funkčné a estetické oddelenie pozemkov.

 

Zámer predať uvedenú nehnuteľnosť bol zverejnený:

-na úradnej tabuli obce od  24.01.2017

-na webovej stránke obce od 24.01.2017