Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra IV.

Typ: ostatné
oznam

Výberové konanie

 

Obecné zastupiteľstvo v Pavliciach v zmysle § 18 a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov UZN. č. 22/2017

- Vyhlásilo konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Pavlice na deň 07.11.2017

Zároveň:

- Vyhlásilo od 06.10.2017 do 02.11.2017 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného  kontrolóra.

- Schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra na 12 %, t.j.  na 4,5 hodiny týždenne.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s nižšie uvedenými prílohami, v zalepenej obálke s názvom : „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ do  02.11.2017, 15:00 hod. vrátane. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu:

 

Obec Pavlice, Obecný úrad

Pavlice 146 

919 42  Pavlice

 

Prihlásení uchádzači musia spĺňať tieto predpoklady:

 

 • Minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Počítačové znalosti / Microsoft Word, Excel, Internet
 • Profesionálny prístup, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť

   

  Požadované odborné znalosti

  Znalosť legislatívy – najmä zákon  č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

   

 • Požadované doklady:

 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Profesijný štruktúrovaný životopis
 • Motivačný list
 • Overená kópia diplomu alebo iného dokladu o dosiahnutom vzdelaní (aj doklady o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov)
 • Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov podľa § 11, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel voľby hlavného kontrolóra

   


Vytvorené: 6. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 10. 2017 23:11
Autor: Správce Webu