Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
oznam

Obecný úrad Pavlice

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie

riaditeľa Materskej školy v Pavliciach

s predpokladaným nástupom 01.septembra 2018.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný typ a druh školy podľa zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • najmenej päť (5) rokov pedagogickej praxe,
  • ukončené atestačné konanie (1. atestácia) v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania,

- profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

- potvrdenie o zdravotnom stave podľa zák. č. 317/2009 § 10, ods.2,

- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja Materskej školy v Pavliciach (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.),

- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti a účasť na výberovom konaní:

Prihlášky zasielajte v termíne     do 06.augusta 2018

Na adresu:                                       Obecný úrad Pavlice č. 146, 919 42  Pavlice

Obálku označte:                             „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ

 

Miesto a termín otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi rady školy individuálne. Termín a miesto výberového konania účastníkom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady i ďalšie požiadavky oznámi rada školy v zákonom stanovenej lehote písomne.

 

Mgr. Ľubomír Baláž

starosta obce Pavlice

 


Vytvorené: 10. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 7. 2018 10:01
Autor: Správce Webu